Reglement
Reglement - lesovereenkomst Schooljaar 1. Het schooljaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. 2. Een schooljaar bestaat uit minimaal 37, maximaal 40 lessen. Muzieklessen Door invulling en ondertekening van de lesovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesgeven/les nemen, waarbij enerzijds de muziekdocent en anderzijds de lesgeldplichtige is betrokken. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en de leerling medegedeeld. Als een les geen doorgang vindt vanwege de docent wordt op een nader af te spreken tijdstip de verzuimde les ingehaald. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze overige uitgevallen lessen in te halen, zal creditering van de meer dan 3 niet gegeven lessen plaatsvinden aan het eind van ieder schooljaar. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is de lespraktijk gesloten en wordt er geen les gegeven. Lesgeldplicht Het lesgeld is verschuldigd: 1. voor een leerling die meerderjarig is: door de leerling zelf. 2. voor een leerling die minderjarig is: door de ouders of verzorgers. 3. voor een leerling die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent. Lesgelden 1. De tarieven zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van 12 maanden. 2. Het maandtarief is een twaalfde deel van het jaartarief. 3. Betaling van het lesgeld dienst plaats te vinden in de eerste week van elke kalendermaand. 4. Per 1 september en 1 maart van ieder jaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen de lesgeldplichtige schriftelijk wordt medegedeeld. 5. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige eenmalig een schriftelijke herinnering, verhoogd met 10 euro administratiekosten. 6. Bij nalatigheid in de betaling verliest de leerling het recht op deelnemen aan de lessen en wordt het voor de gehele opzegtermijn verschuldigde bedrag, verhoogd met de kosten van invordering, ineens invorderbaar. 7. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de lesgeldplichtige heeft de docent het recht de vordering uit handen te geven. 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, m.b.t. de invordering van het door les nemen verschuldigde zijn voor rekening van de lesgeldplichtige. Zij worden op minimaal 15 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 35,-- bedragen. Opzegging Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Hierbij geldt: datum postmerk is datum opzegging. Bij opzegging dient rekening te worden gehouden met de volgende opzegtermijnen: Wanneer geen opzegging plaatsvindt of niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Van het in "opzegging" lid 1 t/m 3 bepaalde geeft de docent ontheffing bij: a. ziekte van de leerling langer dan 3 maanden (medische verklaring van arts vereist) b. overlijden van de leerling c. verhuizing van de leerling naar een andere gemeente buiten een straal van 30 km. van de leslokatie en alleen dan wanneer deze     verhuizing aan het begin van het schooljaar wordt gemeld. Algemene bepalingen In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de docent. 2006, Heleen Dik ~ Muziekles op Maat
opzegging uiterlijk op    uitschrijving per    lesgeld verschuldigd
1 maart 31 maart     t/m 31 maart
1 augustus      31 augustus       t/m 31 augustus
Home Profiel Over de hobo Nieuws Lesaanbod Tarieven Instrumenten Vragen Aanmelding Reglement Ensembles Audio-Video Links Contact
Heleen Dik - Muziekles op Maat
voor hoboles, blokfluitles, amv, ensemble-coaching
Reglement